Duyệt bởi
Thẻ: Sound of Life

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 12

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 12

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 12: Ông A có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có đủ 15 năm làm cộng việc đặc biệt nặng nhọc, bị suy giảm khả năng lao động 61%. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho ông trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017, khi được 45 tuổi 3 tháng. b….

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 11

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 11

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 11: Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 27 năm 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bà bị suy giảm khả năng lao động 81%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi 46 tuổi 6 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho bà A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 10

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 10

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 10: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 26 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ông bị suy giảm khả năng lao động 81%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 51 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho ông A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 9

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 9

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 9: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 30 năm 10 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ông bị suy giảm khả năng lao động 61%. Hỏi điều kiện về tuổi đời tối thiểu để được nghỉ việc hưởng lương hưu là bao nhiêu tuổi trong các trường hợp sau đây và hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 8

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 8

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 8: Ông A có 21 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Ông nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 50 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông trong các trường hợp sau: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017 b. Ông…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 7

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 7

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 7: Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 20 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bị suy giảm khả năng lao động 61%. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi 51 tuổi 9 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A trong các trường hợp sau đây: a. Bà A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 6

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 6

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 6: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 25 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bị suy giảm khả năng lao động 61%. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi 56 tuổi 4 tháng. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 5

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 5

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 5: Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A trong các trường hợp sau đây: a. Bà A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017 b. Bà A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 4

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 4

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 4: Ông A làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi. Hãy tính tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A trong các trường hợp sau đây: a. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào năm 2017 b. Ông A nghỉ việc hưởng lương hưu vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 3

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 3

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Câu 3: Bà Q là người hoạt động không chuyên trách ở xã, tại thời điểm nghỉ việc bà Q đủ 55 tuổi và có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có 4 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện). Hỏi bà Q có được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng không? Vì sao? Căn cứ pháp lý? Bài giảng liên quan: Chế…

Đọc Thêm Đọc Thêm