Duyệt bởi
Chuyên mục: Bài giảng môn Luật lao động

Sơ lược về hợp đồng lao động

Sơ lược về hợp đồng lao động

Bài giảng: Sơ lược về hợp đồng lao động © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Khái niệm hợp đồng lao động Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ tiền lương của người lao động

Chế độ tiền lương của người lao động

Bài giảng: Chế độ tiền lương của người lao động © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Tiền lương Theo Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2012, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác….

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

Bài giảng: Ngày nghỉ hàng năm của người lao động © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Số ngày nghỉ hàng năm Căn cứ pháp lý: Điều 111, Điều 112, Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP; Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Từ Bộ luật Lao động năm 1994 đến Bộ luật Lao động năm 2012, các quy định pháp luật về ngày nghỉ hàng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Kỷ luật lao động-Trách nhiệm vật chất

Kỷ luật lao động-Trách nhiệm vật chất

Bài giảng: Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Kỷ luật lao động 1.1. Khái niệm Kỷ luật lao động là yếu tố duy trì trật tự trong quan hệ lao động, đồng thời cũng là công cụ để cơ quan quản lý nhà nước tiến hành quản lý lao động. Điều 118 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Kỷ luật lao động là…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng lao động vô hiệu

Bài giảng: Hợp đồng lao động vô hiệu © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Căn cứ pháp lý: Điều 50, Điều 51, Điều 52 Bộ luật Lao động 2012 Điều 10, Điều 9, Điều 11 Nghị định 44/2013/NĐ-CP Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH 1. Các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu Căn cứ pháp lý: Điều 50 Bộ luật Lao động 2012 Theo Điều…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Bài giảng: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Thẩm quyền Theo Khoản 1 Điều 203 Bộ luật Lao động 2012, thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền thuộc về: – Hoà giải viên lao động; – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân…

Đọc Thêm Đọc Thêm

GIải quyết tranh chấp lao động cá nhân

GIải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Bài giảng: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Thẩm quyền Theo Điều 200 Bộ luật Lao động 2012, thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thuộc về Hòa giải viên lao động và Tòa án nhân dân. 2. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động Theo Điều 201 Bộ luật Lao…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ tử tuất

Chế độ tử tuất

Bài giảng: Chế độ tử tuất © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt 1. Trợ cấp mai táng Căn cứ pháp lý : Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 24 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. – Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: + Tất cả những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ thai sản

Chế độ thai sản

Bài giảng: Chế độ thai sản © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Căn cứ pháp lý: Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 1. Đối tượng áp dụng Theo Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng áp dụng chế độ thai sản…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bài giảng: Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp © ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt Căn cứ pháp lý: Điều 44, Điều 45 Bộ luật Lao động 2012; Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH; Điều 38, Điều 43, Điều 45, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 53, Điều 54 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015; Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 5 Nghị…

Đọc Thêm Đọc Thêm