Bài tập Môn Luật lao động

Bài tập Môn Luật lao động

© ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài. Khoa luật. Đại học Đà Lạt

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Câu 1

BÀI TẬP NGÀY NGHỈ HÀNG NĂM
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

BÀI TẬP TIỀN LƯƠNG
Câu 1
Câu 2
Câu 3

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

BÀI TẬP CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12